ἀρχῶν

form analysis and translation based on Perseus (Version 2011):
GEN P F
ἀρχή  N  a beginning, origin, first cause
GEN P M
ἀρχός  N  a leader, chief, commander
NOM S M
ἄρχων  N  a ruler, commander, chief, captain
NOM S M PRES ACT
ἄρχω  V  to be first
Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache (1842-5)
ἀρχή, , 1) der Anfang, Beginn, von Hom. anüberall; Ἀλεξάνδρου ἕνεκ' ἀρχῆς , v. l. ἄτης , Iliad. 3, 100, s. Scholl. Aristonic.; Ἀλεξάνδρου ἕνεκ' ἄτης , v. l. ἀρχῆς , 24, 28, s. Scholl. Did.; κακοῠ 11, 604; πήματος Od. 8, 81; νείκεος Iliad. (show full text)
ἀρχός, , 1) der Anführer, oft bei Hom., z. B. Iliad. 1, 144. 311. 2, 493. 541. 618 Od. 4, 629. 653. 8, 162. 391. 10, 204. 21, 187; ἵππων, οἰωνῶν Pind. Ol. 7, 71 P. 1, 7; Tragg.; nach Dion. Hal. 5, 74 bes. bei (show full text)
ἄρχω, 1) der Erste sein, anfangen, insofern man der Erste ist, der etwas thut, in Beziehung auf Andere, die es nachher thun; a) absolut; πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ πάντες ἅμα, Ζεὺς δ' ἦρχε, ging voran, war an der Spitze, Iliad. 1, 495; vgl. 3. 420. 9, 657. 11, 472; (show full text)
ἄρχων, οντος , ὁ , partic. vom vorigen, der Herrscher, Gebieter, Aesch. Spt. 656 Pers. 74 u. Folgde; auch als adj., τινός , einer Sache mächtig. – In Athen, die erste obrigkeitliche Würde, Archon.
Authenriet, Homeric Lexicon (1891)
ἀρχή ἀρχή (ἄρχω): beginning; εἵνεκ' ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ ἀρχῆς, and ‘its beginning by Alexander,’ said by Menelāus, making Paris the aggressor, Il. 3.100 ; ἐξ ἀρχῆς, ‘of old.’
ἀρχός ἀρχός: leader, commander.
ἄρχω ἄρχω, reg. in act. and mid., but without perf., and without pass.: I. act., lead off, begin (for others to follow), lead, command; τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε, ‘was the first’ to speak; ἦρχ' ἀγορεύειν, ἦρχε δ ὁδοῖο, ‘lead the way,’ Od. 5.237 ; πάντες ἅμα, Ζεὺς δ' ἦρχε, (show full text)
Liddell-Scott-Jones, A Greek-English lexicon, 9th ed. (1940)
ἀρχή ἡ, (v. ἄρχω) beginning, origin, νείκεος ἀ. Il. 22.116; πήματος Od. 8.81; φόνου 21.4, etc. ; opp. τέλος, Hdt. 7.51, etc. ; opp. τελευτή, Thgn. 607, cf. Pl. Lg. 715e, Hp. Morb. 1.1; ἀ. γενέσθαι κακῶν Hdt. 5.97; ἀ. ποιήσασθαί τινος Th. 1.128, And. 2.37, Isoc. 12.120, etc. ; ἀ. λαβεῖν (show full text)
ἀρχός ὁ, leader, chief, εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνήρ Il. 1.144; c. gen., νηῶν 2.493; οἰωνῶν Pi. P. 1.7; ruler, Τειχιούσσης SIG 3d (Milet., vi BC); πόλεως (opp. ἔτης), prob. in E. Fr. 1014. = ἄρχων, IG 7.3301, al. ἀ. ἑῴας, = dux Orientis, ib. 14.1073 (iv AD). of a god, (show full text)
ἄρχω Ep. inf. ἀρχέμεναι Il. 20.154; impf. ἦρχον ib. 2.378, etc. ; Dor. ἆρχον Pi. O. 10 (11).51; fut. ἄρξω Od. 4.667, A. Pr. 940, Th. 1.144; aor. ἦρξα, Ep. ἄρξα Od. 14.230, etc. ; pf. ἦρχα CIG 3487.14 (Thyatira), Decr. ap. Plu. 2.851f; — Med., Od. 8.90, etc. ; non-thematic part. ἄρχμενος (show full text)
ἄρχων οντος, ὁ, (part. of ἄρχω) ruler, commander, νεός Hdt. 5.33; abs., A. Th. 674, S. Aj. 668, etc. ; chief, king, Ἀσίας A. Pers. 73; ἄ. τοῦ κόσμου τούτου, of Satan, Ev. Jo. 16.11, al. as official title, chief magistrate, esp. at Athens, Th. 1.126, etc. ; οἱ ἐννέα ἄρχοντες (show full text)