Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): ob

ob ob, lat., Präp.: nhd. vor, über, hin, gegen ... hin, nach ... zu, nach, über ... hin, um ... willen, wegen, entgegen, zum Entgelt für, gegen für, im Interesse der Sache, mit Erfolg für die Sache; ÜG.: ahd. bi T, bidiu Gl, duruh I, T, WH, fona WH, fora Gl, N, fram O, gagan B, umbi Gl, N; ÜG.: ae. fore, forþan, fram Gl; ÜG.: an. af, fyrir; ÜG.: mhd. durch BrTr; Vw.: s. -acceptāre, -acerāre, -acerbāre, -aemulārī, -aequālitās, -aerāre, -aerārius, -aerātio, -aerātus (1), -aerātus (2), -agitāre, -ambīre, -ambulāre, -ambulātio, -ambulātor, -ambulātōrium, -arāre, -arātor, -ārdēscere, -ārēscere, -armāre, -arrāre, -arrātus, -ātrātus, -ātrēscere, -audibilis, -audiēns, -audientia, -audīre, -audītio, -audītor, -audītus, -aurātus, -bibere, -blaterāre?, -brūtēscere, -buccāre, -burgāre, -capedināre, -dēdere, -dēnsātio, -dere, -dictus, -dormīre, -dormīscere, -dormitāre, -dormitātio, -dormītio, -dormītus, -dūcere, -ductāre, -ductio, -ductus (1), -ductus (2), -dulcāre, -dulcēscere, -dulcōrātio, *-dūrāns, -dūranter, -dūrāre, -dūrātio, -dūrātōrius, -dūrātus, -dūrefacere, -dūrēscere, -dūrus, -edere, -equitāre, -errāre, -errātio, -errātor, -ēsāre, -ēsitās, -esse, -ēsus, -etiam?, -euntia?, -fīrmāre, -fulgēre, -fuscāre, -fuscātio, -grossus, -haerēre, -haerēscere, -herbēscere, -horrēre, -horrēscere, -humāre, -iacēre, -icere, -iciēns, -ideō, -iectāculum, -iectāmen, -iectāmentum, -iectāre, -iectātio, -iectio, -iector, -iectum, -iectus (1), -iectus (2), -iectus (2), -ierus, -iex, -inde, -inductio, -īrāscī, -īrātio, -īrātus, -īre, -itio, -ituālis, -ituārius, -itus, -iūrāre, -iūrātio*, *-iūrgāns, -iūrganter, -iūrgāre, -iūrgātio, -iūrgātīvē*, -iūrgātīvus, -iūrgātor, -iūrgātōrius, -iūrgātrīx, -iūrgiōsus*, -lactāre, -laesio, -lagium, -languēscere, -laqueāre (1), -laqueāre (2), -laqueātio, -lāre, -largāre, -lāta (1), -lāta, -lātāre, -lātiārius, -lātīcius, -lāticus, -lātio, -lātiōnārium, -lātiōnārius (1), -lātiōnārius (2), -lātiuncula, -lātīvus, -lātor, -lātōrium, -lātōrius, -lātrāre, -lātrātio, -lātrātor, -lātrātrīx, -lātrātus, -lātrīx, -lātum, -lātus (1), -lātus (2), -lātus (3), -lectābilis, -lectāmen, -lectāmentum, -lectāneus, -lectāre, -lectātio, -lectātīvus, -lectātor, -lectātōrius, -lecticius, -lēgātum, -lēnīmen, -lēnīre, -lēxerimus?, -līdere, -ligāmen, -ligāmentum, -ligāns, -ligantia, -ligar, -ligāre, -ligārius, -ligātē, -ligātio, -ligātīvus, -ligātor, -ligātōrium, -ligātōrius, -ligātūra, -ligātus (1), -ligātus (2), -ligātus (3), -ligisticus, -ligūrrīre, -ligurrītor, -līmāre (1), -līmāre (2), -linere, -lingere, -linīre, -līquāns, -līquāre, -līquārius, -līquātio, -līquax, -līquē, -līquitās, -līquum, -līquus, -litāre (1), -litāre (2)?, -litēscere, -lītio, -lītor, -litterāre, -litterātio, -litterātor, -litterātus, -litterus, -litus (1), -litus (2), -lītus, -līviālis, -līvio, -līviōsē, -līviōsitās, -līviōsus, -līvīscēns, -līvīscī, -līvium, -līvius, -locāre, -locūtio, -locūtor, -logāre?, -longāre, -longitūdo, -longinquitās, -longulus, -longum, -longus, -loquāmentum, -loquī, -loquium, -loquus, -lūcēre, -lūcēscere, -luctārī, -luctātio, -luctātor, -lūdere, -lūdiāre, -luere, -lūridus, -lūstrāre, -luvium, -mallāre, -manēre, -mentāre, -merēns, *-merēre, -meritus, -migrāre, -ministrāre, -ministrātio, -miscēre, -mōlīrī, -mordēre, -mortuus, -movēre, -murmurāre, -murmurātio, -mussāre, -mussitāre, -mūtentia, -mūtēre, -mūtēscere, -muttīre*, -mūtuere, -mūtus, -nāscī, -nātus, -nāvigāre, -nectere, -negāre?, -nexus, -nīsus, -nītī, -nīxē, -nīxum, -nīxus, -nōdāre, *-noxiālis, -noxiāliter, -noxiāre, -noxiātio, -noxiē, -noxiētas, -noxiōsē, -noxiōsus, -noxius, -nūbere, -nūbilāre, -nūbilātio, -nūbimentum, -nuere, -nūntiāre, -nūntiātio, -nuptio, -nūtiscere?, -oediēns (1), -oediēns (2), -oedienter, -oedientia, -oedientiālis (1), -oedientiālis (2), -oedientiāria, -oedientiārius (1), -oedientiārius (2), -oedīre, -oedītio, -oedītor, -oedītus*, -olēre (1), -olēre (2), *-onerāre, -onerātus, -orīrī, -oriundus, -ortum, -palliāre, -pingerāre, -prōpellere, -radiāre, -raucātus, -relinquere, -rendārium, -renuntiāns?, -renuntiāre, *-rēpēns, -rēpenter, -rēpere, -repetere, -rēpeticius, -replēre?, -rēptāre, -rēptīciē, -rēptīcius, -rēptio, -rēptīvē, -rēptīvus, *-rigāre, -rigātio, -rigēre, -rigēscere, -ripere, -rīsus, -rīvāre, -rīxāre, -rōborātio, -rōdere, -rogāre, -rogātio, -rōsio, -rotundus, -rubēscere, -ructāre, -rudis?, -ruere, -rūfus, -ruitio, -rumpere?, -rutus (1), -rutus (2), -saepīre, -saeptio, -saeptum, -salūtāre, -sānctificātio, -satullāre, -saturāre, -scaenē, -scaenitās, -scaenus, -scaevāre, -scriptia?, -scūrābilis, -scurāre, -scūrāre, -scūrārī, -scūrātē?, -scurātio, -scūrātio, -scūrātus, -scūrē, -scūrefacere, -scūrificātio, -scūriloquium, -scūritās, -scūrolūna, -scūrum, -scūrus, -secrābilis, -secrāns, -secrāre, -secrārī, -secrātio, -secrātor, -secrātōrius, -secrātum, -sectārī, -secula, -secundāns, -secundanter, -secundāre, -secundārī, -secundātio, -secundātor, -secundus, -secūtio, -secūtor, -secūtōrius, -sēdāre, -sedēre, -seditio, -sēnsum, -senter, -sequa, -sequēla, -sequēns, -sequenter, -sequentia, -sequī, -sequiae, -sequiāle, -sequiālis (1), -sequiālis (2), -sequiāliter, -sequibilis, -sequiolum, -sequiōsē, -sequiōsitās, -sequiōsus, -sequitor, -sequium, -serāre, -serātio, -serātor, -serere, -seria?, -sēricātus, -servābilis, -servaculum, -servāmentum, -servandus, -servāns, -servanter, -servantia, -servantiēs, -servantinus, -servāre, -servātīnus, -servātē, -servātio, -servātor, -servātrīx, -servātus (1), -servātus (2), -servīre, -servitāre, -ses, -sessāre, -sessio, -sessīvē, *-sessīvus, -sessor, -sessōrius, -sessus (1), -sessus (2), -sessus (3), -sibilāre, -sidāre, -sidātus, -sidēns, -sidēre, -sīdere, -sidia, -sidiālis, -sidiāre, -sidiārī, -sidiātus, -sidio, -sidiōnālis, -sidium (1), -sidium (2), -siduānus, -sīgnāre, -sīgnātio, -sīgnātor, -sipāre, -sīpīre, -sisio, -sistentia, -sistere, -situs (1), -situs (2), -situs (3), -solefacere, -solefierī, -solentia, -solēre, -solēscere, -solētāre, -solētē, -solētus, -solidāre, -solidātus, -solvere, -sonāre, -sonārī, -soniāre, -soniārius, -sōns, -sōpēre, -sōpēscere, -sōpīre, -sopor, -sorbēre, -sordēre, -sordēscere, -sorptio, -squālēre, -stāculum, -stāmen, -stantia, -stāre, -sternere, -stetrīcālis, -stetrīcāre, -stetrīcārī, -stetrīcātio, -stetrīcium, -stetrīcius, -stetrīx, -stigilāre, -stinacia, -stinaciter, -stinaculum*, *-stināns, -stinanter, -stināre, -stinārī, -stinātē, -stinater, -stinātio, -stinātīvus, -stinātus, -stinax, -stinēre, -stinium, -stīpāre, -stīpātio, -stīpātus, -stīpē, -stīpeculus, -stīpus, -stituere, -stitum, -stitus (1), -stitus (2), -stitus (3), -stitūtio, -stomachārī, -strāgulum, -strangulāre, -strepere, -streperus, -strepitāculum, -strepidāre, -strepōrus, -stricāmen, -strictē, -strictio, -strictus, -strigillāre, -strigillātor, -strigillus, -stringere, -stringilis, -struatōrium, -strūctē, -strūctio, -strūctōrium, -strūctūra, -strūctus, -struere, -strūsus, -stupefacere, -stupefactio, -stupefactus, -stupefierī, -stupendus, -stupēre, -stupēscibilis, -stupēscendus, -stupēscere, -stupidus, -stupor, -stuppāre, -stuppātio*, -stuprāre, -stuprātus, -suere, -sufflāre, -sūmere, -surdāre, -surdēfacere, -surdēscere, -surgere, -taedēscere, -tēctio, -tēctus (1), -tēctus (2), -tegēns, -tegere, -temperāns, -temperanter, -temperantia, -temperāre, -temperātio, -temperātor, -tendentia, -tendere, -tendiculum, -tenebrāre, -tenebrātio, -tenebrātus, -tenebrēscere, -tenebricāre?, -tēnsus, -tentāre (1), -tentāre (2), -tentātio, -tentio (1), -tentio (2), -tentor, -tentulus?, -tentus (1), -tentus (2), -tentus (3), -terere, -terrēre?, -testaculum, -tēstārī, -tēstātio, -tēstātus, -testus, -texere, -ticentia, -ticēre, -ticēscere, -ticuere?, -tinēns (1), -tinēns (2), -tinentia, -tinēre, -tingere, -tinnīre, -titulāre, -tollere, -torpēre, -torpēscere, -torquēre, -tortio, -tortus, -trahere, -trectāre, -trectātio, -trectātor, -trectātōriē, -trectātōrius, -trectātus, -trepidāre, -trītio, -trītus (1), -trītus (2), -trūdere, -truncāre, -truncātio, -truncātor, -trūsio, -trūsus, -tuērī, -tulātio, -tulere, -tumēscere, -tunc, -tundere, -tūrāculum, -tūrāmentum, -tūrare, -tūrārī, -tūrātio, -tūrātor, -tūrātōrium, -tūrātus, -turbāre, -turbātio, -turbātor, -turgēscere, -tūrītio, -tūsē, -tūsiangulus, -tūsio, -tūsitās, -tūsīvus, -tūsus, -tūtio, -tūtus, -ultrōneus, -umbrāculum, -umbrāmentum, -umbrāre, -umbrāticus, -umbrātio, -umbrātōriē, *-umbrātōrius, -umbrātrīx, -uncāns, -uncāre (1), -uncāre (2), -uncātio, -uncātus, -ūnctulus, -ūnctus, -uncum, -uncus, *-ūrere, -urvāre, -ūstus (1), -ūstus (2), -vagārī, -vāgīre, -vāgulāre, -vāllāre, -vāllātus, -vāllus, -vārāre, -vāricātor, -vēlāre, -vēlātio, -venientia, -venīre, -ventīcius, -ventio, -ventis?, -ventus, -verberāre, -versārī, -versātio?, -versio, -versus (1), -versus (2), -vertere, -via, -vestīre, -via, -viālis, -viam, -viāmentum, -viamitio, -vianter, -viāre, -viātio, -vigilāre, -violāre, -violātus, -vium, -vius (1), -vius (2), -volāre, -volitāre, -volūcrum, -volūtāre, -volūtārī, -volūtātus, -volūtio, -volūtōrium, -volvere, -wadiāre*; Q.: XII tab. (um 450 v. Chr.), B, Bi, BrTr, Conc., Dipl., Ei, Gl, HI, I, LBai, LBur, LLang, LVis, O, PLSal, T, WH; E.: idg. *epi, *opi, *pi, Präp., nahe, auf, hinter, Pokorny 323; W.: nhd. ob-, Präf., ob...; R.: ob quod: nhd. deswegen; L.: Georges 2, 1236, TLL, Walde/Hofmann 2, 192, Kluge s. u. ob-, Habel/Gröbel 257, Latham 317a