Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): pro

pro,¹ prō (1), lat., Präp., Adv., Präf.: nhd. vor, für, über ... hinaus, im Angesicht, vorn in, vorn an, vorn auf, zugunsten, statt, anstatt, wie, so gut wie, zum Lohn für, infolge, mittels, durch, mithilfe von, bei, auf; ÜG.: ahd. after Gl, bi APs, bidiu N, darfuri N, duruh B, fora B, fra Gl, fram O, framhald? Gl, furdir Gl, furi B, gagan N, halb N, in T, liggen) N, mit N, nah N, ufan Gl, umbi MF, widar I, zi Gl; ÜG.: as. for H, SPs, furi H, thurh H; ÜG.: anfrk. furi MNPs, thuro LW; ÜG.: ae. for (1) GlArPr, fore Gl; ÜG.: afries. umbe L, wither K; ÜG.: an. fyrir; ÜG.: mhd. darumbe BrTr, durch BrTr, PsM, nach BrTr, umbe BrTr, PsM, vüre BrTr; Vw.: s. -abbās, -adnepōs, -advocātus, -aedificāre, -aedificātum, -aldio, -amita, -amitīnus, -ancilla, -atavus, -atrium, -auctor, -aulum, -avia, -avītus, -avunculus, -avus, -bellātor, -bellis, -bibere, -bītere, -calāre, -cambiāre, -cambiātio, -cambium, -cantāre, -cantātor, -cantus, -cēdēns, -cēdere, -celerāre, -cella, -cellāre, -cellere, -cellōsus, -cēnsēre, -centēsimāre, -cērē, -cēritās, -cēritūdo, -cernere, -certātor, -cērulus, -cērus, -cessātus, -cessiculus, cessio, -cessiōnābilis, -cessiōnābiliter, -cessiōnāle, -cessiōnālis, -cessiōnāliter, -cessiōnāre, -cessiōnārium, -cessiōnārius (1), -cessiōnārius (2), -cessiōnātim, -cessīvē, -cessīvus, -cessor, -cessōrius, -cessūra, -cessus (1), -cessus (2), -cestria, -chrīstus, -cidēns, -cidentia, -cidere, -ciduus, -ciēre, -cināre, -cīncta, -cīnctōrium, -cīnctuālis, -cīnctūra, -cīnctus (1), -cīnctus (2), -cīnctus (3), -citāre, -clāmāre, -clāmātio, -clāmātor, -clāmātōriē, -clāmātōrius, -clāmātum, -clāmitāre, -clīnāre, -clīnātio, -clīnē?, -clīnus, -clīvē, -clīvī, -clīvis, -clīvitās, -clīviter, -clīvium, -clīvum, -clīvus, -clūdere, -cōgnōscere, -colpus, -commodāre, -complēre, -cōnscrīptio, -cōnsobrīnus, -cōnsul, -cōnsulāre, -cōnsulāriānus, -cōnsulāris, -cōnsulāritās, -cōnsulātus, -coquus, -crāstināre, -crāstinātio, -crāstinātor, -crāstinus, -creābilis, -creāmen, -creāre, -creātio, -creātīvus, -creātor, -creātrīx, -creātūra, -crēscere, -cruciāre, -cubāre, -cubitor, -cubus, -cubuus, -cūdere, -culcābilis, -culcāre, -culcātio, -culcātor, -culcātus, -cumbere, -cunctārī, -cupīdo, -cūra, -cūragium, -cūrāmentum, -cūrantia, -cūrāre, -cūrāria, -cūrāta, -cūrātia, -cūrātio, -cūrātiuncula, -cūrātīvus, -cūrātor, -cūrātōria (1), -cūrātōria (2), -cūrātōrium, -cūrātōrius, -curātrīx, -currere, -cursāre, -cursātio, -cursātor, -cursio, -cursor?, -cursus, -curvāre, -curvus, -dēcessor, -decūrio, -dēfīnīre, -dere, -dīcere, -dīcia, -dictātor, -dictio, -dictus, -ditio (1), -ditio (2), -ditiōnālis, -ditiōnāliter, -ditiōsē, -ditiōsus, -ditor, -ditōriē, -ditōrius, -ditrīx, -ditus, -docēre, -dormīre, -dūcentia, -dūcere, -ducibilis, -ducibilitās, -ducitās, -ductāre, -ductē, -ductilis, -ductio, -ductīvitās, -ductīvus, -ductor, -ductōrius, -ductum, -ductus (1), -ductus (2)?, -duovir, -dux, -ēlēctio, -emere?, -ēmptor, -episcopus, -exsilīre, -fāmen, *-fānālis, -fānāliter, -fānāre (1), -fānāre (2), -fānārius?, -fānātio, -fānātor, -fānē, -fānitās, -fānizāre, -fānum, -fānus (1), -fānus (2), -fārī, -fātor?, -fātum, -fātus, -fectibilis, -fectibiliter, -fectio, -fectīvus, -fectō, -fector, -fectōria, -fectuāliter, -fectum, -fectuōsus, -fectus, -fectus, -fera, -ferenda, -ferentia, -ferīmentum, -ferre, -ferus*, -fessa (1)?, -fessa (2), -fessāre, -fessē, -fessio, -fessiōnārius, -fessīvus, -fessor, -fessōrius, -fessus (1), -fessus (2), -fessus (3), -fēstum, -fēstus, -ficiēns, -ficienter, -ficere, -fīcīscī, -ficius?, -ficuārius, -ficubilis, -ficuē, -ficuitās, -ficuum, -ficuus, -fīliātio, -fīlius, -fīnis, -fīrmiter, -fitābilis, -fītērī, -flagrāre, -flāmen, -flammāre, -flāre, -flātus, -flīgāre, -flīgātio, -flīgātor, -flīgātus, -flīgere, -flūctio, -fluēns (1), -fluēns (2), -fluēns (3), -fluenter, -fluentia, -fluere, -fluitās, -fluus, -fluviēs, -fluvium, -fluvius (1), -fluvius (2), -flūxio, -fluxus (1), -fluxus (2), -fōcāre, -fodere, -fringere, -frum, -fuga, -fugāre, -fugere, -fugio, -fugium, -fugōsē, *-fugōsus, -fugus (1), -fugus (2), -funda, -fundālis, -fundāliter, -fundāre, -fundātio, -fundē, -fundere, -funditās, -funditūdo, -funditus, -fundum, -fundus, -fūsārī, -fūsē, -fūsio, -fūsor, -fūsōrius, -fūsus, -futūrum, -futūrus, -gemmāre, -gener, -generāre, -genere, -generātio, -generātor, -generātūra, -geniālis, -geniculāre, -geniculārī, -geniēs, -geniōsus (1), -geniōsus (2), -genitīvus, -genitor, -genitorālis, -genitrīx, -genitūra, -genitus (1), -genitus (2), -gerere, -germināre, -gignere, -gnārē, -gnāriter, *-gnārus, -gnātus (1), -gnātus (2), -gnōscere, -grammatizāre, -gredī, -grediēns, -gressibilis, -gressio, -gressiōnārius, -gressīvus, -gressor, -gressus (1), -gressus (2), -gubernātor, -hērēdēs, -hērēditās, -hērēs, -hibēns, -hibēre, -hibērī, -hibita, -hibitio, -hibitīvē, -hibitīvus, -hibitor, -hibitōrius, -hibitum, -hibitus, -hinc, -iactāre, -iactātus, -icere, -iectāre, -iectē, -iectibilis, -iectīcius, -iectio, -iectīvus, -iector*, -iectōrius, -iectum*, -iectūra, -iectus (1), -iectus (2), -impendere, -inde, -īnstāns, -iūdex*, -iūdicātum, -lābī, -lambere?, -lāpsio, -lāpsus, -lāre, -lātāre, -lātātim, -lātīcius?, -lātio, -lātīvus, -lātor, -lātus (1), -lātus (2), -lectāre, -lectārius, -lēgāre, -lēgātus, -legere, -lēs, -lētārius, -lētus, -levāre, *-levis, -leviter, -lībāre, -līber, -lībera, -licere, -licēre, -līmen, -liquāre, -liquātus, -litus, -lixāre, -lixē, -lixia, -lixitās, -lixitūdo, -lixum, -lixus, -locūtio, -locūtor, -locūtōrium, -locūtōrius, -locūtus, -longābilis, -longāre, -longātio, -longius?, -loquī, -loquium, -lubīdo, -lubium, -lūdere, -lūdium, -luere, -lūgēre, -lūmen, -lūsio, -luviēs, -luvio, -luviōsus, -luvium, -magister, -magisterium, -magistrātus, -māior, -mānantia, -mānāre, -mānātio, -marīnus?, -mātertera, -meāre, -meditārī, -mellere, -menervāre, -mercālis, -mercēs, -mercium, -mere, -merēre, -merērī, -mergere, -meritor, -meritōriē, -meritōrius, -meritum, -meridiānus, -meritus, -micāre, -mināre, -minēns, -minenter, -minentia, -minēre, -minulus, -mīscam, -mīscēre, -mīscua, -mīscuē, -mīscuus, -missa, -missārius (1), -missārius (2), -missio, *-missiōnālis, -missiōnāliter, -missiuncula, -missīvē, -missīvus, -missor, -missōrius, -missum, -missus (1), -missus (2), -mitor, -mittēns (1), -mittēns (2), -mittentia, -mittere, -mixtio?, -moenia, -moerium, -monēre, -mōnstrum, -mōtio, -mōtīvus, -mōtor, -mōtōriālis, -mōtōrius, -mōtrīx, -mōtum, -mōtus (1), -mōtus (2), -mōtus (3), -movēre, -mulcēre, -mulcum, -mulgāre, -mulgātio, -mulgātor, -mulsidāre, -mulsis, -mulsum, -mundāre, -munturiēnsis, -munturium, -munturius*, -mūrāle, -mūrālis, -mūtuāre, -mūtuārī, -mūtuum, -mūtuus, -nāscī, -natāre, -nectere, -nefās, -nepōs, -neptis, -nixē, *-nixus, -nōmen, -nōminālis, -nōmināre, -nōminātio, -nōminātīvus, -nuba, -nubacia, -nubāre, -nubus (1), -nubus (2), -nuere?, -nunc, -nūntia, -nūntiābilis, -nūntiāmentum, -nūntiandus, -nūntiāns, -nūntiāre, -nūntiātio, -nūntiātīvē, -nūntiātīvus, -nūntiātor, -nūntiātrīx, -nūntiātum, -nūntiātus, -nūper, -nurus, -ōrāre, -pāgāre, -pāgātio, -pāgātīvē, *-pāgātīvus, -pāgātus, *-pāginālis, -pāgināliter, -pāgināre, -pāgo, -pāla?, -palam, -palāre, -pālāre, -palātio, -palātium, -pandere, -parātus, -pars, -partia, -passio, -passiōnālis, -passium, -pater, -patēre, -patī, -patruus, -patulō, -patulum, -patulus, -pedāre?, -pellere, -pendēre, -pendulus, -pēnsāre, -pēnsē, -pēnsio, -pēnsus, -peregrināri, -persecūtor, -persōnālis, -pēs, -petrāre, -pexus, -pīlāre, -pincernārius, -pitiābilis, -pitiālis, -pitiāre, -pitiātio, -pitiātīvus, -pitiātor, -pitiātōrium, -pitiātōrius, -pitiātrīx, -pitiātus (1), -pitiātus (2), -pitiētās, -pitius, -placitātor, -plexio, -polluere, -pōnendum, -pōnēns, -pōnere, -pōnibilis, -porrō, -porticus, -portāmentum, -portāre, -portātio, -portio, *-portiōnabilis, -portiōnābilitās, -portiōnābiliter, -portiōnālis, -portiōnālitās, -portiōnāliter, -portiōnāre, -portiōnātē, -portiōnātus, -portum, -portus, -posita, -positio, -positiōnālis, -positiōnāliter, -positiuncula, -positīvē, -positīvus, -positor, -positum, -positūra, -positus (1), -positus (2), -positus (3), -posterus, -praedicāre, -praehendere*, -praetor, -prīsa, -prīsūra, -prīsum, -prīsus (1), -prīsus (2), -psallere, -pudiālis, -pudiānus, -pudiārī, -pudiōsē, -pudiōsus, -pudium, -pūgnāculātus, -pūgnāculum, -pūgnāre, -pūgnātio, -pūgnātor, -pūgnātōrium, -pūgnātrīx, -pulsa, -pulsāre, -pulsātio, -pulsātor, -pulsātrīx, -pulsātum, -pulsio, -pulsor, -pulsor, -pulsus, -pūnctōrium, -pungere, -pūrgāre, -quaestor, -quam, -quīrere, -quirītāre, -radiāre, -rēpere, -rēptāre, -rēx, -riga, -rigere?, -ripere, -rītāre, -rītātor, -rōdere, -rogāre, -rogātio, -rogātīvus, -rogātor, -rogātus, -rōrāre, -rōstrum, -rōstrātus, -ruere, -ruīna, -rumpere, -ruptio, -ruptor, -ruptus, -rutus, -saeptum, -sator, -satrīx, -satus, -scindere, -scissio, -scrībere, -scrīptio, -scrīptīvus, -scrīptor, -scrīptūra, -scrīpturīre, -scrīptus, -scultāre, -secāre, -secrāre, -sectio, -sector, -sectus, -secūta, -secūtāre, -secūtio, -secūtor, -secūtōria, -secūtōrius, -secūtus (1), -secūtus (2), -seda, -sedēre, -segmen, -sēmen, -sēmināre, -sēminātor, -sequestrāre, -sequī, -sequium, -serere (1), -serere (2), -serpere, -sertus, -servīre, -servītium, -servus, -sicia, -siciēs, -sicium, -sidēns, *-sidēre, -sīgnātor, -silīre, -sistere, -situs, -socer, -socrus, -spectāre, -spectātor, -spectē, -spectio, -spectīvus, -spector, -spectus (1), *-spectus (2), -speculārī, -speculātor?, -sper, -sperābilis, -sperāre, -sperārī, -sperē, -speritās, -speriter, -sperus, -spex, -spica, -spicāre?, -spicere, -spiciēns, -spicienter, -spicientia, -spicuē, -spicuitās, -spicuus, -spīrāre, -stāns, -stāre, -sternālis, -sternārī, -sternātio, -sternātus, -sternere, -stibilis, -stibula, -stibulāre, -stibulāria, -stibulārius, -stibulōsus, -stibulum, -stituere, -stitūta, -stitūtio, -stitūtor, -stitūtrīx, -stitūtus, -strāre, -strārī, -strāta, -strātio, -strātrīx, -strātus, -strātor, -struere, -subigere, -sūdāre, -sulcāre, -sultāre, -sultus, -sūmere, -sūmptio, -suppāre, -surgere, -synodālis, -tēctibilis?, -tēctio, -tēctīvus, -tēctor, -tēctōria, -tēctōrium, -tēctōrius, -tēctrīx, -tēctum, -tēctus (1), -tēctus (2), -tegēns, -tegere, -tēlāre, -tēlātio, -tēlātor?, -tēlātus, -tēlum, -temptāre, -tendere, -tenis, -tēnsē, -tēnsio, -tēnsum, -tēnsus, -tentāre, -tentum, -tentus, -tenus, -terāria, -terere, -tergum, -termināre, -terrārium, -terrēre, -territus, -tēstāmentum, -tēstāre, -tēstārī, -tēstātio, -tēstātīvus, -tēstātus, -tēstum, -texere?, -textus, -tinam, -tinēre, -titulāre, -tollere, -tonāre, -tractāre?, -tractātio, -tractē, -tractim, -tractio, -tractīvē, *-tractīvus, -tractor, -tractūra, -tractus (1), *-tractus (2), -trahere, -tribūnālis, -trīcāre, -trīmentum, -trītor, -trītus, -trūdere, -tūberāre, -tulēns, -tulere, -tumēre, -tumidus, -tunc, -tundere, -turbāre, -turbātio, -tūtāre, -tūtēla, -tūtor, -ut, -vagātus, -vectē?, -vectibilis, -vectio, -vectīvus?, -vector, -vectrīx, -vectus (1), -vectus (2), -vehere, -venda, -vendāre, -vendārius, -vēndere, -venientium, -venīre, -ventāre?, -ventio, -ventuāle, -ventum, -ventūra, -ventus (1), -ventus (2), -verbiālis, -verbiāliter, -verbiārī, -verbium, -versus, *-vertere, -vīcīnitās, -vidē, -videnda, -vidēns, -videnter, -videntia, -vidēre, -vidērī, -viditor, -vidus, -vigēre, -vigilāre, -vigilium, -vīndēmiātor, -vīsa, -vīsē, -vīsere, -vīsio, -vīsiōnālis, -vīsiōnāliter, -vīsiōnātus, -vīsīvus, -vīsō, -vīsor, -vīsōriē, -vīsōrius, -vīsum, -vīsus (1), -vīsus (2), -vīsus (3), -vīvere, -vocābilis, -vobābulum, -vocāmen, -vocāns, -vocāre, -vocātīcius, -vocātio, -vocatīvus, -vocātor, -vocātōrius, -vocātrīx (1), -vocātrīx (2), -vocitāre, -volāre, -volūtāre, -volūtātio?, -volūtio, -volvere, -vomere, -vōrsus, -vulgāre; Q.: XII tab. (um 450 v. Chr.), APs, B, Bi, BrTr, Cod. Eur., Conc., Dipl., Ei, Gl, GlArPr, H, HI, I, K, LAl, LBai, LBur, LCham, LFris, LLang, LRib, LSax, LThur, LVis, LW, MF, MNPs, N, O, PAl, PLSal, PsM, SPs, T, Urk; E.: s. idg. *pro, *prō, Präp., vorwärts, vorn, voran, Pokorny 813; vgl. idg. *per- (2A), Präp., vorwärts, über, hinaus, durch, Pokorny 810; W.: nhd. pro-, Präf., pro..., zu jemandes Gunsten; R.: prō amōre: nhd. aus Liebe, umsonst; R.: prō causa: nhd. für den Zweck; R.: prō certō: nhd. sicher; L.: Georges 2, 1930, TLL, Walde/Hofmann 2, 364, Kluge s. u. pro-, Kytzler/Redemund 582, Niermeyer 1111, Habel/Gröbel 310, Latham 373b, Blaise 735a, Heumann/Seckel 460a