Close Window

Lewis : exero

exero, exĕro, ĕre, v. exsero.