Close Window

Lewis : exoptabilis

exoptabilis, exoptābĭlis, e, adj. exopto, desirable, desired (rare): nuntius, Plaut. Stich. 2, 2, 67: tempus, Sil. 11, 387: amico, Lucil. Sat. 26, 5.