Close Window

Lewis : exto

exto, exto, are, v. exsto.