Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): super

super,¹ super (1), lat., Adv., Präp., Präf.: nhd. oben, drüber, obendrauf, darauf, bei, während (Präp.), von oben herab, über sich, über, außer, in, wegen, auf, oberhalb, jenseits, vor, mehr als, gegen, ohne Rücksicht, auf Kosten, zu Lasten, entgegen, in Widerspruch, ungeachtet; ÜG.: ahd. after N, ana N, Ph, anan Gl, bi N, WH, (breiten) N, (danne) N, (dar) Gl, darauf O, furi N, gagan N, in O, WH, nah Gl, oba B, Gl, I, MF, N, NGl, O, T, obana B, ubar APs, B, Gl, I, MF, MH, MNPs, N, NGl, O, PT=T, T, WH, ubari Gl, uf NGl, ufan N, NGl, (uflih) Gl, umbi Gl, N, (zuozi) Gl; ÜG.: as. an H, ovana H, ovar GlEe, SPs, SPsPF, SPsWit, uppan H; ÜG.: anfrk. over MNPs, MNPsA, LW; ÜG.: ae. be Gl, ofer Gl, GlArPr, oferufa Gl, on Gl; ÜG.: afries. uppa L, Pfs; ÜG.: an. umfram, upp; ÜG.: mhd. bobene BrTr, obe PsM, über BrTr, PsM, uf PsM, uf BrTr, von BrTr, vüre BrTr, zuo BrTr; ÜG.: mnd. över; Vw.: s. a-, as-, deīn-, dē-, ex-, īn-, per-, -abluere, -abreptio, -abundāns, -abundanter, -abundantia, -abundāre, -abundātio, -abundē, -abundia, -abundus, -accēdere, -accendere, -accēnsio, -accīdere, -accomodāre, -accrēscere, -accumulāre, -accumulātio, -acervāre, -āctus, -acuere, -acūtus, -addere, -additāmentum, -additio, -adhibēre, -adicere, -adiectio, -addere, -adiungere, -adnectere, -adolēscere, -adōrnātus, -adultus, -adūnāre, -adventus, -advīvere, -aedificāre, -aedificātio, -adificātum, -aedificium, -aestimāre, -aeternus, -affectuālis, -affīnus, -affluenter, -affluentia, -affluere, -agendum, -agere, -aggerere, -agitāre, -allātus, -alligāre, -allocāre, -altāre, -altārium, -altus, -amābilis, -amāre, -ambulāre, -annuāle, -annuālis, -annuāre, -annuātio, -annuātus, -annum, -anxius, -appārēns, -appārere, -appārēre, -appāritio, -appendere, -appōnere, -appositus, -arāre, -arātum, -arcānus, -argentāre, -argūmentārī, -ascendere, -aspergere, -aspersio, -aspicere, -astāre, -atrox, -attrahere, -audīre, -audītio, -audītor, -augēre, -augmentāre, -augmentum, -aurāre, -aurātus, -beātus, -benedicta, -benedictus, -benevolus, -benīgnus, -bibere, -bipartiēns, -bitertius, -bonus, -brachium, -brusdatus*, -cadere, -caelestis, -caelum, -calcāre, -capellitium, -capitāre, -capitulum, -captio, -carca, -carcāmentum, -carragium*, -carricāre*, -castrum, -castus, -causālis, -cēdentia, -cēdere, -cēnsus, -certāre, -cessio, -cidere, -ciliāre, -ciliōsē, -ciliōsitās, -ciliōsum, -ciliōsus, -cilium, -cilis, -cīnctōrium, -cinere, -cingere, -cingula, -cingulum, -cipere, -clārus, -claudere*, -clausūra*, -clēmēns, -cōgnōscere, -collocāre, -collocātus*, -colorāre, -compassus, -concupīscibilis, -cōnfīdere, -cōnsummātīvus, -contegere, -cooperīre, -coopertōrium, -corrigere, -cota, -creātus, -crēscentia, -crēscere, -cubāre, -cucullus, -cumbere, -cumulāre, -currere, -cūstōdīre, -dare, -deaurātus, -decōrus, -dēligāre, -dēmanda, -dēmandātus, -dēscendere, -dēstīllāre, -deus, -dīcere, -dictio, -dictus, -dignissimus, -dīmidius, -diurnāre, -dīversus, -dīvīnitās, -dīvīnus, -dominārī, -dorsāria, -dorsārium*, -dorsūra, -dubitāre, -dūcere, -ductio, -dūlia, -ēbullīre, -ēbullītio, -effectuālis, -efficere, -effluenter*, -effluentia, -effluere, -effundere, -ēgredī, -ēlēcta, -ēlevāre, -ēmicāre, -ēminēns, -ēminenter, -ēminentia, -ēminēre, -ēmorī, -ēmptio, -empyrius*, -ēnatāre, -equitāre, -erēns, -ērigere, -ēroganter, -ērogāre, -ērogātio, -ērogātīvus, -ērogātōrius, -esse (1), -esse (2), -essentia, -essentiālis, -essentiālitās, -essentiāliter, -ēvolāre, -exāctio, -exaltāre, -excēdēns, -excēdentia, -excēdere, -excellēns, -excellenter, -excellentia, -excellere, -excelsus, -exceptus, -excessīvus, -excrēmentia, -excrēscēns, -excrēscentia, -excrēscere, -excurrere, -exīre, -exhaustus, -exigere, -exonerātio, -expandere, -expānsus, -expendere, -expēnsa, -expōnere, -expositio, -exsistēns*, -exsistentia*, -exsistere, -exstringere, -exsultāre, -extendere, -extentus, -extollere, -exūberāns, -exūberāre, -exundāre, -factum, -factuōsus, -fātus, -fēlīx, -feodum*, -ferre, -fervidus, -fētāre, -ficere, -ficiālis, -ficiāliter, -ficiārius (1), -ficiārius (2), -ficiēns, -ficienter, -ficiēs, -ficium, -fierī, -fīgere, -fīlāre, -fīnālis, -fīnitās, -fīrmāre, -fīrmātus, -fīxus, -flexus, -flōrēscere, -flūctio, -fluē, -fluentia, -fluere, -fluitās, -fluitio, -fluō, -fluum, -fluus, -fodere, -foedāre, -forāneus, -forāre, -fore, -fōrmis, -fossōrium, -frontāle, -fruticāre, -fugere, -fulgēre, -fundere, -fūsio, -fūsum, -fūsus, -gaudēre, -genetīvus*, -gavulum*, -gerere, -glōrificāre, -glōriōsa, -glōriōsus, -grātiōsus, -gredī, -gressio, -gressor, -gressum, -gressus, -habēre, -habitāre, -hīdagium, -honōrātus, -horrendus, -humerāle, -iacere, -iacēre, -iactāre, -idem, -iectio, -iectus (1), -iectus (2), -iēiūnāre*, -īgnōtus, -illigāre, -illinere, -illūcēre, -illūstrāre, -illūstris, -iminēre, -imāginātio, -immēnsus, -impendēns, *-impendēre, -implēre, -impōnere, -impositio, -impositum, -impositus, -imprimere, -inaccessibilis, -incendere, -incernere, -incidere, -incīdere, -incōgnitus, -incommūnicābilis, -commūtābilis, -incomprehēnsibilis, -inconversibilis, -incrēscere, -incurvātus, -inde, -indēpendere, -indictīcus, -indictio, -indictum, -indictus, -indīvīsibilis, -indūcere, -inducta, -inductīcius, -inductio, -inductus, -induere, -dūitio, -indūmentum, -ineffābilis, -inēnārrābilis, -īnferre, -īnfīnitās, -īnfluere, -īnfrāctus, -īnfundere, -īnfūsio, -ingerere, -ingredī, -inicere, -innītī, -īnscrūtābilis, -īnserere, -īnspector, -īnspicere, -īnstantaneē, -īnstantaneus, -īnstāre, -īnsternere, -īnstituere, -īnstrepere, -īnstruere, -īnsuccessibilis, -īnsultāre, -īnsurrēctio, -integere, -intellectuālis, -intellēctuālitās, -intellēctuāliter, -intellegentia*, -intellegere, -intellegibilitās*, -intellegibiliter*, -intendēns, -intendentia, -intendere, -intensus, -intentāre, -intentio, -intentor, -interere, -intonāre, -intrōductus, -intrūdere, -inundāre, -inundātio, -inungere, -invehere, -invenīre, -invenīrī, -invergere, -invīsibilis, -īre, -iūcundus*, -iūmentārius, -iūrāmentum*, -iūrāre, -lābī, -labrum, -lacrimāre, -lātio, -lātīvē, -lātīvum, -lātīvus, -lātus, -laudandus, -laudābilis, -legere, -ligāre, -ligātio, -līmen, -līmināre, -līmineus, -līmināris, -līminium, -līmitar?, -līmitās?, -līneāris, -linere, -linīre, -linītio, -linītus, -litio, -locālis, -loquī, -lūcēns, -lucrārī, -lucrātio, -lucrum, -lūnāris, -māchinārī, -māchinātio, -māgnus, -mānāre, -mandere, -manēns, -manēre, -manifēstāre, -manifēstus, -mappa, -māteriālis, -meāre, -memorātus, -mēnsūrāre, -mētīrī, -mīrābilis, -miscēre, -missa, -missio, -mittere, -molāris, -mōlīrī, -montāre, -mundānē, -mundānis, -mundānus, -mundiālis, -munīre, -napero, -napium*, -nappa*, -nāre, -nāscī, -natāre, -nātio, -nātūrālis, -nātūrālitās, -nātūrāliter, -nāvigāre, -nexīvus, -nimius, -nitēre, -nītī?, -nōmen, -nōmināre, -nōminātus, -notāre, -numerārius, -obductus, -oblāta, -oblinere, -obruere, -obscūrātus, -obumbrāns, -obumbrāre, -occidere, -occupāre, -octāvum, -offerre, -onerāre, -onerātio, -onerōsus, -onus, -onustus, -operātus, -optimus, -ōrāre, -ōrdināre, -ōrdinātio, -orīrī, -ōrnāre, -ossum, -pallium, -pānsus, -particulāris, -particulāritās, -partiēns, *-partīre, -pellex, -pellīcia, -pellīciātus, -pellīcium, -pellīcius, -pendēns, -pendere, *-pendēre, -pendio, -perfectus, -pingere, -pius, -planātor, -plaudere, -plēnitūdo, -plēnus, -pluere, -plūs, -plūsagium, -plūsum, -polīre, -pollēre, -pondium, -portāre, -pōnere, -posita, -positio, -positum, -positus (1), -positus (2), -postulātio, -praehendere*, -praesēns, -praesentāneē, -prandium, -pressus, -prīncipālis, -prisia, -prisus*, -propīnāre, -pulcher, -pūrgātus, -quadripartiēns, -quadriquīntus, -quaerere, -quārtus, -quatere, -quīntus, -rādere, -ratiōnālis, -reddere, -remōtus, -replētus, -rīdēre, -rollāre, -rōrāre, -ruere, -saeculāriter, -saisītus, -saliēns, -sānctus, -sapere, -sapientia, -scandere, -scatēre, -scrībere, -scrīptio, -scrīptūra, -scrīptus, -sculpere, -sedēmentum, -sedentia, -sedēre, -sellium, -sēmināre, -sēminātor, -sēminātus, -sēminōsus, -sessio, -serere, -sextus, -sīdere, -sīgnanter, -sīgnāre, -silīre, -simplex, -simplicāre*, -simpliciter, -simul, -sisa, -sistere, -sōbrius, -sorbēre, -spargere, -spatiōsus, -speciōsa, -speciōsus, -spectio, -spector, -speculārī, -speculātor, -spērāre, -spicere, -splendēns, -splendēre, -splendēscēns, -stabilīre, -stāgnāre, -stainiātus*, -stāns (1), -stāns (2), -stantia, -stāre, -statōrium, -statūmināre, -statūtum, -statūtus, -sternere, -stes, -stillāre, -stolāre, -strātōrium, -stringere, -struere, -studēre, -stupendus, -suādēre, -suāvis, -sublīmis, -subsellium, -substāns, -substantia, -substantiālis, -substantiālitās, -substantiāliter, -suere, -sufficiēns, -sūmere, -sūtūra, -tāctus, -tāleāre*, -tegere, -tegulum, -temporālis, -temporāliter, -tendere, -tenēre, -tenūra, -terrēnus, -tertius, -texere, -timidus, -tollere, -tractāre, -trahere, -trānscendentālis, -trānscendere, -trānscrīptus, -tripartiēns, -triquārtus, -trītus, -tunica, -tunicāle, -tunicālis, -tunicula, -turnāre, -ūberāre, -umbrāre, -ūnctio, -undāre, -undātio, -ungere, -ūnicē, -ūnicus, -ūnitē, -ūnitus, -urgēre, -ūtilis, -vacāneō, -vacāneus, -vacāre, -vacuāneus, -vacuē, -vacuitās, -vacuō, -vacuus, -vādere, -vagārī, -valentia, -valēre, -valēscere, -vectārī, -vehere, -vehī, -vēndere, -vēnditio, -veniēns (1), -veniēns (2), -venīre, -ventio, -ventor, -ventus, -vērē, -vestīmentum, -vestīre, -vidēre, -vigilia, -vincere, -vindicāre, -vīsio, -vīsor, -vīsus, -vītālitās, -vīvere, -volāre, -volitāre, -volūtus, -volvere; Q.: Cato, XII tab. (um 450 v. Chr.), APs, B, Bi, BrTr, Conc., Dipl., Ei, Formulae, Gl, GlArPr, GlEe, H, HI, I, L, LAl, LBai, LBur, LCham, LFris, LLang, LRib, LSax, LVis, MF, MH, MNPs, N, NGl, O, PAl, PfS, Ph, PLSal, PsM, PT=T, SPs, SPsPF, SPsWit, T, WH; E.: idg. *upér, *upéri, Adv., Präp., über, oberhalb, Pokorny 1105; s. idg. *upo, *up, *eup, Adv., Präf., unten, hinauf, über, Pokorny 1106; W.: s. it. soprano, Adj., obere, darüber liegend; vgl. nhd. Sopran, M., Sopran; W.: s. frz. souverain, Adj., souverän, unabhängig; nhd. souverän, Adj., souverän, unabhängig; W.: nhd. super-, Präf., super..., übergeordnet; L.: Georges 2, 2928, Walde/Hofmann 2, 613, Kluge s. u. Sopran, souverän, super, Kytzler/Redemund 714, 715, 745, Niermeyer 1311, Habel/Gröbel 389, Latham 464b, Blaise 885b