Close Window

K��bler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungsw��rterbuch f��r Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): trans

trans trāns, lat., Präp.: nhd. jenseits, über, über ... hinweg; ÜG.: ahd. anderhalb T, bi Gl, enont N, ubar Gl, widar T; ÜG.: ae. be, begeondan Gl, behionan Gl, ofer Gl; ÜG.: mnd. över; Vw.: s. dē-, ex-, -abīre, -accidēns, -accidentātio, -āctāre, -āctio, -āctitāre*, -āctor, -āctum, -āctus (1), -āctus (2), -adigere, -agere, -albiānus, -alpicus, -alpīnāre, -alpīnātio, -alpīnus (1), -alpīnus (2), -alpīzāre, -animāre, -austrīnus, -beāre, -beneventānus, -bibere, -cadere, -capitātus, -captīvāre, -capulāre, -cēdere, -cendāre, -cendēns, -cendentālis, -cendentāliter, -cendentia, -cendentīvus, -cendere, -cēnsio, -cēncus, -cīdere, -cōlāre, -cōnstitūtio, -contrā, -copiāre, -copiātio, -corporāre, -currenter, -currere, -cursim, -cursio, -cursōriē, -cursōrius, -cursus, -dānuviānus (1), -dānuviānus (2), -dēbitum, -delātus, -dōnāre, -dūcere, -dūctio, -enda, -equitāre, -eunter, -ferre, -fertio, -fictio, -fierī, -fīgere, -figūrābilis, -figūrāre, -figūrārī, -figūrātē, -figūrātio, -figūrātor, -figūrātus, -fingere, -fīrmāre, -fīxio, -fīxūra, -flammāre, -flāre, -fluere, -flūmināre, -flūminālis (1), -flūminālis (2), -flūminiānus, -fluviālis, -fluviāre, -fluvium, -fodere, -forāre, -forātio, -forium, -fōrmandō, -fōrmāre, -fōrmārī, -fōrmātio, -fōrmātīvē, *-fōrmātīvus, -fōrmātor, -fōrmis, -formium, -franciāre, -freta, -fretābilis, -fretānus, -fretāre, -fretātio, -fretōrium, -fretum, -fuga (1), -fuga (2), -fugāre, -fugere, -fugium, -fūmāre, -fūnctōrius, -fundāre, -fundere, -fungī, -fūsio, -gerere, -gladiātus, -glūtīre, -gredī, -gressibilis, -gressio, -gressīvus, -gressor, -gressōrius, -gressus, -gulāre, -gulātus, -gȳrāre, -hūmānus, -humbrānus, -ibilis, -ibilitās, -icere, -iēns, -igere, -īnferiōrātio, -īre, -ita, -itāre, -iterāre, -itio, -itīvus, -itor, -itōriē, -itōrium, -itōrius, -itūdo, -itūra, -itūrus, -itus, -iugāre, -iungere, -lābī, -lanceāre, -lāre, -latāre, -lātē, -lātīciē, -lātīcius, -lātio, -lātīva, -lātīvē, -lātīvus, -lātor, -lātum, -lātus (1), -lātus (2), -lēgāre, -legere, -ligerinus, -līmitānus, -līmitāre, -locāre, -loquī, -lūcentia, -lūcēre, -lūcidus, -mandāre, -marīnāre, -marīnus, -maritānus, -maritāre, -maritimus, -meābilis, -meāre, -meātio, -meātōrius, -meātus, -mēnsus, -mētāre, -mētātio, -mētīrī, -migrāre, -migrātio, -migrātor, -mināre, -minēre, -missio, -missor, -missum, -missus, -mittere, -montāna (1), -montāna (2), -montānus (1), -montānus (2), -mōtāre, -mōtātio, -mōtio, -movēre, -mundānus, -mundiālis, -mūtābilis, -mūtābilitās, -mūtāre, -mūtātio, -mūtātīvus, -mūtātōrius, -mūtātus, -nāre, -natāre, -natātio, -nāvāre, -nāvigābilis, -nāvigāre, -noctāre, -nōmināre, -nōminātio, -nōminātīvē, *-nōminātīvus, -nūbere, -numerāre, -ōrāre, -padāneus, -padānus (1), -padānus (2), -padum, -pārēns, -pārentia, -pārēre, -passāre, -pedāre, -pellere, -penetrāns, -penetrābilis, -penetrāre, -percutere, -pertūsus, -pervius, -pīgnerāre*, -plantāre, -plantātio, -pluere, -pōnere, -pōntānus, -porrigere, -portāneus, -portāre, -portātio, -portus, -positio, -positīva, -positīvus, -positor, -positus, -pūnctio, -pūnctōrius, -pūnctum, -pungere, -pȳreneāre*, -quiētāre*, -rēmigāre, -rhēnānus (1), -rhēnānus (2), -rogāre, -rotātus, -saltus, -scendere, -scindere, -scrībere, -serere, -siliendō, -siliēns, -silīre, -sōlāris, -solvere, -sorbēre, -substantiāre, -substantiātio, -tornāre*, -tornātio*, -tulere, -turneia*, -turnum, -suere, -sultāre, -sūmere, -sūmptāre, -sūmptio, -sūmptīva, -sūmptīvē, -sūmptīvus, -sūmptum, -tendere, -thēbaītānus, -tiberīnus (1), -tiberīnus (2), -tigrītānus (1), -tigrītānus (2), -tinānus, -tinēre, -tollere, -ulmānus, -undāre, -vadāre, -vādere, -vāricāre, -vāsāre, -vectāre, -vectātio, -vectio, -vectīvus, -vector, -vectōrius, -vectuārius, -vectus, -vehere, -vehī, -vēlificārī, -vena, -vendere, -venīre, -ventāre*, -ventārius*, -ventor*, -ventria*, -ventrīx*, -ventūra*, -verberāre, -verberātio, -versa, -versālis, -versāliter, -versānus, -versātilis, -versāre, -versārium, -versārius (1), -versārius (2), -versārius (3), -versē, -versim, -versio, -versōrium, -versōrius, -versum, -versus, -vertere, -viāre, -vidēre, -volāre, -volitāre, -volūtio, -volūtus, -volvere, -vorāre, -vorātio; Q.: Plaut. (um 250-184 v. Chr.), Bi, Dipl., Gl, HI, LFris, LLang, N, PLSal, T; E.: s. idg. *ter- (5), Adv., durch, hindurch, über, Pokorny 1075; W.: nhd. trans-, Präf., trans..., hinüber; L.: Georges 2, 3178, Walde/Hofmann 2, 700, Kluge s. u. trans-, Latham 490a